Cung cấp ống nhựa, van, đồng hồ nước
Cung cấp tủ điện, cáp địen, vật tư phụ
Cung cấp thiết bị INOX cao cấp

DỰ ÁN

Các dự án tiêu biểu mà chúng tôi đã thực hiện và cấp hàng.